ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF)

  

 1. Szolgáltatás alanyai és tárgya:

A Hopka Lajos egyéni vállalkozó (székhely: 2173 Kartal, Dózsa Gy. u. 24., adószám: 67634701-1-33, továbbiakban: szolgáltató), mint a „Biztonság sofőrszolgálat” üzemeltetője, vállalkozási díj ellenében sofőrszolgálati tevékenységet nyújt az azt megrendelő személy (továbbiakban: megrendelő) részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

Szolgáltató - által alkalmazott vagy megbízott, illetve igénybe vett közreműködő - sofőrje (továbbiakban: sofőr) a megrendelőt a megrendelő tulajdonában vagy használatában levő személygépjárművével a megrendelő által megadott címről a megrendelő által megjelölt címre, illetve címekre fuvarozza. Szolgáltató a megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja megrendelőt a sofőr megérkezésének várható idejéről.

Jelen szerződés keretében megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére a sofőrszolgáltatást megrendeli, vagy aki részére - megbízása alapján - a sofőrszolgálati tevékenységet harmadik személy szolgáltatótól megrendelte.

 

 1. Vállalkozási díj:

Szolgáltatót a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért a megrendelővel, a szolgáltatás megrendelésekor történt egyedi megállapodás szerinti díjazás díja illeti meg. A szerződésszerű teljesítés, a megrendeléskor közölt induló és végcél közötti azonnali - avagy a megrendelő által előre jelzett kitérő esetén, a köztes cél esetleg a köztes célok érintésével megvalósított -, a szolgáltató által meghatározott, leggyorsabb útvonalon történő út megtételét jelenti, abban az esetben, ha a sofőrnek, a megrendelőhöz történt megérkezésekor, a fuvar megindításáig, a megrendelőre, és a fuvar megkezdésének a lehetőségére, várakoznia nem kell. A vállalkozási díj ÁFA-mentes, lévén szó a vállalkozó kisadózói adózási formájáról.

Szolgáltató, a SofőrHívó alkalmazásból felvett megbízások során - tekintettel az ottani egyedi körülményekre -, nem közvetlenül, hanem a virtuális piactér igénybevételével, közvetetten állapodik meg a megrendelővel a díjazásról, oly módon, hogy a szolgáltató, a megrendelő által a SofőrHívó alkalmazásban közölt adatok alapján ad árajánlatot, amit az ügyfél, az applikáción keresztül összegre pontosan megismer, és az alapján választja ki a megrendelését végrehajtására a szolgáltatót. A SofőrHívó alkalmazásból felvett megbízások esetén is érvényes, hogy az ott kialkudott ár, csak az applikációban megadott adatokra, az indulásnál történő várakozás nélkül érvényes.

Az így létrejött megrendelések esetén is igaz, hogy az applikációban megadott adatoktól történő eltérés esetén érvényesítésre kerül, a jelen ÁSZF-nek, a várakozásra, és kitérőre vonatkozó szabályai, hiszen az applikáción keresztül csak az induló, és célállomás, illetve az abban előre jelzett kitérő, kitérők vonatkozásában adható meg az egyedi ajánlat a szolgáltató részéről.

A vállalkozási díj nem foglalja magába a szolgáltatás teljesítéskor Megrendelő gépjárműve körében felmerülő költségeket, mint többek közt, de nem kizárólagosan üzemanyag díj, útdíj, stb.

A vállalkozói díjat megrendelő a célállomásra érkezéskor, a számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában - készpénzben köteles megfizetni a sofőrön keresztül a szolgáltatónak. Egyéb megállapodás alatt, a személyes egyeztetés, illetve az applikációban történt megrendelés esetén, előre közölt kártyás fizetési lehetőség megrendelő általi kérését, és a kérésnek a szolgáltató által történő elfogadását kell érteni. A sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a megrendelő részére.

A számla (nyugta) sofőr általi kitöltése, és annak a megrendelő részére történő átadása, időben, a vonatkozó jogszabályok szerint is – ezen vállalkozási forma esetén egyértelműen és kizárólag biztonsági szempontok miatt szükséges e jogi lehetőséggel élni -, követheti a készpénz átvételét, illetve a kártyás fizetés lebonyolítását, de ennek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban előírt halaszthatatlanságnak, vagyis, az ügylet lezárásáig ennek meg kell történnie. A számla (nyugta) kibocsájtásának nem az tekinthető, hogy a megrendelő módot ad-e arra, hogy a számla (nyugta) átadása megtörténjen, hanem az, hogy annak a kiállítása a sofőr által, a fuvar végeztével azonnal megtörtént-e.

Létrejött fuvar: Az egyedi megállapodás, illetve az applikációban elfogadott ajánlatot követően a megrendelő megrendelése alapján, szolgáltató sofőrje a sofőrszolgálati szolgáltatás megvalósítására a megrendelőnél megjelenik.

Meghiúsult létrejött fuvar:

1/1. Szolgáltató miatt meghiúsult, létrejött fuvar: a szolgáltató önhibáján kívül, de a szolgáltató miatt, meghiúsult létrejött fuvar (pld.: az előző fuvar során, a korábbi Megrendelő, olyan, előre nem jelzett kívánságokkal áll elő – kitérő, várakozás, stb., - amely a vállalt kiállási időt, a szolgáltató hibáján kívül, a megrendelő által el nem fogadható mértékben megnöveli, avagy a szolgáltató balesetet szenved, műszaki akadály, rendőri intézkedés, baleset, egyéb következmény, applikációban szinte egy időben történő elfogadás miatt, nem tud időben megjelenni) esetén, a szolgáltató köteles a megrendeléstől díjmentesen elállni, a tényt, és annak okát, a megrendelővel haladéktalanul közölni, applikációból történt megrendelés esetén, a megrendelést haladéktalanul törölni.

Ebben az esetben anyagi követeléssel egyik fél sem léphet fel a másik felé.

1/2. A megrendelő miatt meghiúsult létrejött fuvar:

1/2/A. Amennyiben a létrejött fuvar esetén, a sofőr a helyszínen észleli, hogy a szolgáltatásnak ÁSZF 4. pontjában meghatározott megtagadásához vezető körülmények állnak fenn a megrendelő kapcsán, úgy a megrendelő köteles a sofőrön keresztül a szolgáltató részére, Budapesten a 2.000.- forint összegű, Budapesten kívül pedig a 2.000.- forintnak a kialkudott fuvardíj összegének a felével növelt összegű kiállási díjat megfizetni.

1/2/B. Amennyiben a létrejött fuvart követően, a sofőr azt észleli, hogy a megrendelő nincs a helyszínen, és nem is érhető el, avagy elérhető, de az előre egyeztetett időben, vagy az azt követő öt percben, a többször történt telefonos egyeztetés ellenére mégsem érkezik meg, avagy megérkezik, de a megrendelő miatt a fuvar mégsem kezdhető meg azonnal, avagy a megrendelő kijelenti, hogy a létrejött fuvart mégsem kívánja igénybe venni, vagyis, a megrendelő a létrejött fuvart saját hibájából mégsem veszi igénybe, úgy a megrendelő köteles a sofőrön keresztül a szolgáltató részére, Budapesten a 2.000.- forint összegű, Budapesten kívül pedig a 2.000.- forintnak a kialkudott fuvardíj összegének a felével növelt összegű kiállási díjat megfizetni. Amennyiben ez nem lehetséges, mert nem jön létre személyes kontaktus a megrendelő, és a sofőr között, úgy a kiszállási díjat a megrendelő, a szolgáltató általi ez irányú felhívását követően haladéktalanul, átutalással köteles teljesíteni, a szolgáltató OTP Banknál vezetett, Hopka Lajos egyéni vállalkozó nevére szóló, 11742166-21139448 számú, vállalkozói számlájára.

A megrendelés teljesítése során, a sofőr, egyeztetés céljából felhívja a megrendelőt, mely egyeztetés során közli az érkezés várható időpontját, és egyeztet a megrendelővel, hogy az érkezése előtt három, avagy öt perccel újra hívja, hogy az elindulás várakozás nélküli lehessen. A megrendelés, és az egyeztetések alapján, a szolgáltatás végrehajtására, a helyszínre megérkező sofőr, a megrendelő által megadott helyszínre történő érkezéstől figyeli az eltelt időt.  Amennyiben a sofőr - nem a saját hibájából eredően – a megérkezéstől számított 5, azaz öt perc múlva nem tud elindulni, vagyis az érdemi szolgáltatást nem tudja megkezdeni a megrendelő gépjárművével, a fuvart a megrendelő hibájából meghiúsultnak tekinti, a szolgáltatás végrehajtására nem kötelezhető. Az applikációban létrejött megállapodás esetén, a fuvart visszatörli.

Amennyiben a sofőr várakozni kényszerül, akkor a megérkezése – avagy a korai megérkezése esetén, a fuvar megkezdésére megállapodott időpont - beálltától számított minden perc után megrendelő 200,- Ft, azaz kettőszáz forint várakozási díj megfizetésére kötelezett.  A várakozási díjat a sofőrön keresztül a szolgáltató, a viteldíjhoz hozzászámítja.

Ettől eltérés, csak előre megbeszélt, és mindkét fél által elfogadott, új indulási időpontban történő megegyezés esetén lehetséges.

Amennyiben a sofőr késik el, az előre megegyezett, és mindkét fél által elfogadott érkezési időhöz képest, és ezt legalább negyed órával a vállalt idő elérkezése előtt nem jelzi a megrendelő felé, úgy minden késéssel érintett tíz perc után, 500.- Ft., azaz ötszáz forint kedvezményt ad, a sofőrön keresztül, a szolgáltató a megrendelőnek. Amennyiben a késést a sofőr legalább 15 perccel a vállalt megérkezés előtt jelzi a megrendelő felé, és a megrendelő nem jelzi azt, hogy nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, a szolgáltató semmiféle kedvezményt nem ad a megrendelőnek.

Várakozás: A szolgáltatónak a létrejött fuvar esetén, a megrendelő által megjelölt helyen történő megjelenését, korai érkezés esetén, a vállalási idő beálltát követően kezdődő idő a várakozási idő. A szolgáltatás magas szintű működése, a megrendelőt követő újabb megrendelők ügyfél-elégedettségének a megtartása érdekében, az előre nem közölt várakozások esetén, a Megrendelő a fentebb részletezett különdíjat köteles megfizetni. Szintén ezen okok miatt nem lehetséges öt percnél nagyobb idejű várakozás.

Sofőr – kizárólag a megrendelő kérésére - az úti célra történő eljutás közben egy vagy több kitérőt is tehet. Erre azonban csak akkor köteles, ha a megrendelés leadásakor ezeket teljesen egyértelműen jelezte a szolgáltató felé a megrendelő, és a szolgáltató azt el tudta fogadni, és az árajánlatát úgy tudta megadni. Minden egyéb esetben, a kitérő, kitérők plusz díjazásának a megállapítása, a sofőr, és a szolgáltató mérlegelési körébe tartozik, az alábbiak szerint.

Kitérő: Minden, az ajánlat kezdő, és végpontja közé eső, az interaktív Waze alkalmazás által jelölt leggyorsabb útvonaltól eltérő - váratlanul előálló forgalmi akadály okán kívül eső - új útvonal megjelölése, legyen annak oka a megrendelő által megszokott útvonal használatának a kérése, avagy bármely utas eltérő címre szállítása.

A szolgáltatás magas szintű működése, a megrendelőt követő újabb megrendelők ügyfél-elégedettségének a megtartása érdekében, az előre nem közölt kitérők kérése, avagy ez előre közölt kitérőket meghaladó mértékű kitérések kérése esetén, a szolgáltató, és annak a helyszíni képviselője, a sofőr jogosult a fuvar új opciókkal terhelt végrehajtásának a megtagadására.

Ebben az esetben, ha a kitérő kérésére, és a fuvar végrehajtásának a megtagadására a fuvar megkezdését megelőzően kerül sor, a megrendelő köteles Budapesten a 2.000.- Ft., azaz kettőezer forint, Budapesten kívül pedig, a 2.000.- forintnak a kialkudott fuvardíj összegének a felével növelt összegű kiállási díjat megfizetni a sofőr útján a szolgáltatónak. Amennyiben a kitérő közlésére, és így a fuvar végrehajtásának a megtagadására a fuvar közben kerül sor, a megrendelő köteles a sofőr útján a szolgáltatónak a teljes kialkudott viteldíjat megfizetni.

A megrendelő, a kitérők előre nem jelzése esetén, amennyiben azok útba ejtését, vagyis a fuvar megvalósítását a szolgáltató tudja vállalni, alább részletezett különdíjat köteles megfizetni. Az öt percet el nem érő kitérő ingyenes. Az öt és tíz perc közé eső idejű kitérőt eredményező kitérés esetén kettőezer forint, a tíz perc és húsz perc közé eső kitérők esetén négyezer forintot, míg a húsz percnél nagyobb kitérő esetén négyezer forintot, plusz a húsz perc fölé eső percek után, percenként ötszáz forintot köteles megfizetni a sofőrön át a szolgáltatónak a megrendelő.

 1. Szerződés időtartama és megszűnése:

Jelen szerződés a megrendelő által telefonon, a 06-20-392-85-23-as, vagy a 06-30-201-97-40-es - avagy más, a szolgáltató, avagy sofőrje használatában lévő szám felhívásával -, történő megrendelésével és a megrendelés szolgáltató általi elfogadásával, az árban történt előzetes megegyezést követően, avagy, a SofőrHívó nevű alkalmazáson keresztül történő megrendelésre, a megrendelő által kért ajánlatok közül, a szolgáltató által adott ajánlatnak, a megrendelő általi elfogadásával jön létre. Megrendelő a szolgáltatás bármely formában történt megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat.

Szolgáltató és a megrendelő közötti szerződés a megrendelő részére történő, az 1. pontban meghatározott szolgáltatás teljesítésével megszűnik. Ezen túl, a szerződéssel kapcsolatban, a teljesítésre vonatkozó kötelezettsége a szolgáltatónak megszűnik, ha a fuvar bármilyen okból meghiúsul. Amennyiben a fuvar a megrendelő hibájából valósul meg, az ÁSZF-ben szabályozott bármely okból, úgy a megrendelő ÁSZF szerinti fizetési kötelezettsége a teljesítésig fennáll.

 

 1. Szolgáltatás megtagadása:

Szolgáltatónak a megrendelés elfogadása után jogában áll a szolgáltatás megtagadása. A megrendelő, a megrendelés leadásával együtt, ráutaló magatartással szavatolja a szolgáltató, és a sofőr felé, hogy a gépjármű használatának a joga a jogszabályoknak megfelelő, illetve a műszaki érvényesség rendben van, és a kötelező felelősségbiztosítás érvényes. Mivel sem a szolgáltató, sem a sofőr nem hatósági személy, és egyéb jogosultsága e téren nincs, a megrendeléssel tett ráutaló magatartás igazságtartalmáért, és annak minden jogi következményéért, a felelősség megrendelőt terheli.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítésének a megkezdése előtt, avagy annak során, a sofőr, a megrendelő bármely kijelentéséből, személyesen, avagy a szolgáltatás teljesítése során más módon (pld. rendőri ellenőrzés kapcsán) észleli, hogy:

 • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges okmányok (pl.: forgalmi engedély, kötelező biztosítás, stb.) nem állnak rendelkezésre,
 • a gépjármű műszaki állapota nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek,
 • a szolgáltatás teljesítése a hatályos jogszabályokba ütközne vagy ütközik (pl.: szállítható személyek száma),
 • a szolgáltatás teljesítését elháríthatatlan körülmények akadályozzák (pl.: időjárás, útviszonyok)
 • megrendelő az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni a sofőrrel,
 • szolgáltatás teljesítése életet, testi épséget és egészséget, valamint környezetet, illetve vagyonbiztonságot sérthet vagy veszélyeztethet, (pl.: megrendelő, vagy a megrendelő gépjárművében utazó egyéb személy, fertőző beteg, súlyosan sérült vagy oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása, a fenti veszélyhelyzetet idézheti elő vagy garázda magatartásával konfliktushelyzetet idézhet elő)
 • élő állat szállítása esetén, ha ennek feltételei nem biztosítottak,
 • megrendelő olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a sofőr kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés),
 • induláskor, vagy menet közben jelez csak kitérőt a megrendelő,

a szolgáltatás befejezésétől elállhat a nélkül, hogy a szolgáltatónak bárminemű anyagi, avagy egyéb kötelezettsége keletkezne a megrendelő felé. Ezekben az esetekben, ha a szolgáltatás végrehajtásától történő elállás már a fuvar megkezdését megelőzően bekövetkezik, a megrendelő köteles Budapesten a 2.000.- Ft., azaz kettőezer forint, Budapesten kívül pedig, a 2.000.- forintnak, a kialkudott fuvardíj összegének a felével növelt összegű kiállási díjat megfizetni a sofőr útján a szolgáltatónak. Amennyiben a fenti problémák miatt a fuvar befejezésének a megtagadására, már annak a megkezdése után kerül sor, úgy a megrendelő kötelese a sofőr útján a szolgáltatónak teljes mértékben egy összegben, azonnal megfizetni.

A szolgáltató, és a sofőr, a megrendelő gépjárművében található tárgyak, dolgok közül, semmiért, és az ott utazó személyek közül senkiért nem vállal jogi, különösen nem büntetőjogi felelősséget, hiszen a gépjárművet nem vizsgálhatja át, az abban található tárgyak, dolgok nem hozzá tartoznak, a személyeket semmilyen szempontból nem ellenőrizheti. Minden, a sofőr közvetlen testközelében, vagyis a ruházatában fellelhető tárgyakon, vagyis a sofőr saját használati tárgyain kívül, a gépjárműbe fellelhető tárgyakért, dolgokért, és személyekért, a jogi felelősség a Megrendelőt terheli.

 1. Felelősség:

Szolgáltató felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység ellátása során a sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben szolgáltató köteles megfizetni, a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeg erejéig. Ezen összeg feletti kár megtérítésére, sem dologi kár, sem személyi sérülés, és annak következményei tekintetében szolgáltató nem kötelezhető. Az ezen összeg feletti mindennemű kár viselésére a megrendelő kötelezett, mint a megrendelt szolgáltatás megrendelésének a kockázatából eredő kár viselésére.

Szolgáltató, a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított két munkanapon belül bejelenteni a Generali Providencia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) szerződést kezelő részlegének. Szolgáltató, a Biztosítóval való kapcsolat felvétele érdekében, haladéktalanul megadja megrendelő részére a szükséges tájékoztatást.

A fenti kár kifizetésének feltétele – a mellett, hogy a megrendelő által használt személygépkocsi, a szükséges jogszabályoknak mindenben megfeleljen, például legyen érvényes műszaki és környezetvédelmi vizsgája, rendelkezzen érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással - a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint - amennyiben a sofőr a helyszínen felelősségét nem ismeri el -, a balesetre vonatkozó érvényes és jogerős rendőrségi határozat.

Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag a megrendelő gépjárművének a kötelező biztosításának terhére történik. Szolgáltató felelőssége ez esetben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás bonus-malus fokozatában, és ennek arányában az esetleges fizetendő éves díjban beálló változásra sem terjed ki. E kár viselésére is a megrendelő kötelezett, mint a megrendelt szolgáltatás megrendelésének a kockázatából eredő kár viselésére.

Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a sofőrnek jelzi és egyben a megrendelésre használt telefonszámon, a szolgáltató felé telefonon is bejelenti.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, balesetekért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a sofőr hibájából, a vezetési tevékenységéből következtek be. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.

A megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a sofőr testi épségében, vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni a szolgáltató többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a megrendelő a jogszabályokban és/vagy a jelen szerződésben foglaltakat nem tartotta be.

 

 1. Vegyes rendelkezések:

Szolgáltató a honlapján való közzététellel, kérdés felmerülése esetén, a megrendelő kezdeményezésére, telefonon történő tájékoztatással, valamint sofőrjeit kísérő, úgynevezett kísérő autóban levő írásbeli példány hozzáférhetővé tételével, illetve a székhelyén is fellelhető írásbeli példány hozzáférhetővé tételével, teszi lehetővé, hogy a jelen szerződés tartalmát megrendelő időben megismerje, és elfogadja. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a jelen szerződést elfogadja, eredménnyel nem hivatkozhat arra, hogy annak tartalmát nem ismerte.

Szolgáltató jelen szerződésben részletezett általános szerződési feltételei, a szolgáltató 1. pontban meghatározott sofőrszolgálati tevékenységére vonatkoznak. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatástól eltérő, egyéb vagy különleges sofőrszolgálati szolgáltatás igénybevételére van szükség (pl. csomagszolgálat, ügyintézés, Megrendelő nélküli gépjármű fuvarozás, stb.) akkor arra vonatkozóan felek külön szerződés keretében állapodnak meg, melynek nem szabályozott részei tekintetében jelen szerződés irányadó. 

A „Biztonság Sofőrszolgálat”, és annak működtetője, Hopka Lajos egyéni vállalkozó, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a mindenkor hatályos, a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben – jelen időszakban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény - foglaltakat, azokat harmadik személynek nem adja át, kivétel ez alól a jogszabályokban meghatározott hatóságok, szervezetek részére történő megkeresést és kötelező adatszolgáltatást.

Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

K a r t a l, 2017. november 07.

 

                                                                    Hopka Lajos egyéni vállalkozó

                                              a „Biztonság sofőrszolgálat” tulajdonosa, üzemeltetője